Publications

2016

  1. Yi Yang, Feng Chen, Xiaoming Chen, Yan Dai, Zhenyang Chen, Jiang Ji, Tong Zhao, Video system for human attribute analysis using compact convolutional neural network, 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Phoenix, AZ, 2016, pp. 584-588.